mem Web2Go 佈局查詢
黑前三手 前五手


下一手 棋譜
[B3] [65033]
[G5] [16503]
[G4] [50126] [78566] [70233] [71564] [74446] [74744]
[G3] [60932]
[H4] [74348] [75217]
[H3] [75077]
[O3] [73848]
[P4] [52540]
[P3] [75405] [20458] [70786]