mem Web2Go 佈局查詢
黑前三手 前五手


下一手 棋譜
[C14] [26862] [44712] [61368] [76487] [50166]
[C10] [58349] [51415] [20135] [60578] [78554] [64429] [53401]
[D6] [48978] [29062] [35955]
[E5] [30736]
[E4] [48789] [67606] [46161] [75038] [11032] [76871] [72318] [58650] [46218] [74582] [16257] [12573] [72666] [51882] [10967] [45924] [29917]
[F5] [11606] [63526] [12364] [60065] [1270]
[F3] [59343] [19802] [66454] [68684]
[G4] [74518] [35270] [13390]
[G3] [26600] [58755] [53885] [71990] [72067]
[H4] [54049] [20086]
[H3] [55669] [6456] [12085] [27277]
[K3] [61471]
[L3] [51701] [15555]
[O3] [13150] [29971] [60386] [12560] [20004] [52005]
[P4] [14262] [56777]
[P3] [20386] [74130] [47811] [19530] [40323] [57002] [18462] [57427] [71692] [39260]
[R15] [19126]