memmemmy Web2Go 對戰棋譜明細
育紅小學 vs 流浪歌手 對戰棋譜集
No 棋譜 持黑 持白 日期 結果 棋局
1 14241 流浪歌手 育紅小學 2003-12-13 B+R 199 第1期TOM名人戰預選賽第二輪